logo 120 ปี.png

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  รายการแข่งขันทักษะ  

รายการแข่งขัน 3 : การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee (P. 1 - 3)

รายการแข่งขัน 4 : การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee  (P. 4 - 6)

รายการแข่งขัน 5 : การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

06

รายการแข่งขัน 6 : การแข่งขัน Multi Skill Competition

รายการแข่งขัน 1 : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ                                  (ImpromptuSpeech P. 1-3)

02

01

03

192212.png

04

05

รายการแข่งขัน 2 : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ                                  (ImpromptuSpeech P. 4-6)